حمایت ها و مشوق ها

امتیاز های دانشجویانی که با آزمایشگاه همکاری کنند:

  • استفاده رایگان از امکانات آزمایشگاه برای طرح های تحقیقاتی

امتیاز های دانشجویان با پایان نامه ارشد و دکترای مرتبط:

حمایت های ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی:

  • پایان نامه دکترا : برای دانشجویان ۷۲۰۰۰۰۰۰ الی ۱۴۴۰۰۰۰۰۰ ریال و برای اساتید راهنما ۳۰۰۰۰۰۰۰ الی ۶۰۰۰۰۰۰۰ ریال
  • ارشد : ۱۸۰۰۰۰۰۰ الی ۳۶۰۰۰۰۰۰ و برای اساتید راهنما ۱۰۰۰۰۰۰۰ الی ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال
  • کمک هزینه سفر برای شرکت در کنگره بین المللی : برای دانشجویان تا ۲۲۰۰ دلار برای اساتید تا ۲۷۵۰ دلار
  • فرصت مطالعاتی دوره دکترای تخصصی : پرداخت معادل ریالی مقرری ارزی دانشجویان بر اساس منطقه سفر بابت شش ماه اقامت در کشور مقصد (که تا ۶۰۰۰ دلار برای ۶ ماه قابل تمدید خواهد بود)